Spółka

Akcjonariat

I. Podmioty działające w porozumieniu, dotyczącym wspólnego nabywania akcji Colian Holding SA oraz wykonywania prawa głosu na WZ Spółki, posiadają 138 415 558 sztuk akcji Colian Holding SA, co stanowi 71,79% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 71,80% głosów na WZ Spółki.

W skład porozumienia wchodzą następujące osoby i podmioty prawne:

  1. Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku - posiada  2.069.746 sztuk akcji, co stanowi 1,07% udziału w kapitale zakładowym i 2.069.746 głosów, co stanowi 1,07% udziału w ogólnej liczby głosów na WZ;
  2. AllumaInvest sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu - posiada 73.202.820 sztuk akcji, co stanowi 37,97% udziału w kapitale zakładowym i 73.202.820 głosów, co stanowi 37,95% w ogólnej liczbie głosów na WZ;
  3. Jan Kolański – posiada 37.595 sztuk akcji, co stanowi 0,02% udziału w kapitale zakładowym i 112.395 głosów, co stanowi 0,06% udziału w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  4. IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 63 105 397 akcje, co stanowi 32,72% kapitału zakładowego Colian Holding S.A. oraz daje prawo do wykonywania 63 105 397 głosów, co stanowi 32,72% na WZ Spółki.

II. Spółka posiada 54 388 211 szt. akcji własnych, co stanowi 28,21% w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 28,21% głosów na WZ Spółki. 

Liczba
akcji
W tym
liczba akcji
uprzywilejowanych
%
udział
w kapitale
Liczba
głosów
w WZA
 %
udział głosów
w WZA
Jan Kolański      37 595 37 400 0,02      112 395
0,06
Ziołopex sp. z o.o.
Piątek Mały
 2 069 746 - 1,07  2.069 746 1,07

AllumaInvest Sp. z o.o. Kalisz

73 202 820 - 37,97 73 202 820 37,95
IPOPEMA FIZAN Warszawa

63 105 397

- 32,72 63 105 397 32,72
Akcje własne Spółki 54 388 211 - 28,21 54 388 211 28,20
Suma 192 803 769 37 400 100 192 878 569 100